I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия (Общите условия) уреждат отношенията между „GG Сторес“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите и Клиентите на онлайн магазин, наличен на интернет сайт www.vvstores.com (наричан по-долу „онлайн магазин “).

(2) Общите условия уреждат взаимоотношенията във връзка с процедурата по сключване, изменение и прекратяване на договори по реда и при условията на глава IV, раздел I „Договор извън търговския обект и договори от разстояние” от Закона за защита на потребителите.

(2) Общите условия са задължителни в отношенията между Доставчика и Ползвателите (наречени по-долу „Страни“) и при Поръчка и ползване на Услуги обвързват страните в договорна връзка. Те дават на Ползвателите право да използват услугите, предоставяни чрез онлайн магазина, за лични и нетърговски цели. С ползването на Услугите Ползвателите се съгласяват с общите условия и се задължават да ги спазват. Ползватели, които не са съгласни с общите условия, имат право да не посещават сайта и да не подават поръчки чрез него.

(3) Доставчикът запазва правото едностранно да обновява, допълва и променя настоящите общи условия, както и структурата и информацията на своята интернет страница, като уведомява ползвателите чрез публикуването и поддържането на актуални общи условия на интернет сайт vvstores.com, а когато изменението засяга действащи договори с ползватели, тези ползватели ще бъдат уведомени по телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция, като същите ще имат право, когато не са съгласни с измененията, да се откажат от договора, без да посочват причина и без да дължат обезщетение или неустойка, както и право да продължат да го изпълняват при действащите преди изменението общи условия, освен ако изменението в общите условия е вследствие разпореждане или указание на компетентент орган на власт. Ползвателят упражнява правата си, като изпраща до търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за изменението. Измененията в общите условия обвързват ползвателя по договора, когато същият е уведомен за тях и не е упражнил правата си.

Чл. 2. Използваните в Общите условия термини имат следното значение:

а) „Ползвател“ е всяко физическо лице, което използва услуга на интернет сайт vvstores.com (наричан по-долу „Сайт“); Сайтът служи като виртуална платформа за предлагане и продажба на широка гама риболовни и други стоки и услуги;

б) „Клиент“ е Ползвател, който е финализирал Поръчка;

в) „Услуга“ е:

достъп до предоставяните през уеббраузър информационни ресурси/данни на Сайта;
създаване чрез регистрация на личен потребителски профил за целите на заявяване на Поръчки и/или достъп до някои информационни ресурси на Сайта, налични за регистрирани Ползватели;
получаване по електронна поща или по други информационни канали на бюлетин от Ползватели, които са заявили тази услуга;
г) „Поръчка“ е всяко изрично подадено чрез Сайта заявление на Ползвател за покупка и доставка на избрани от него стоки и/или услуги чрез Сайта.

Чл. 3. (1) Доставчикът е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

(2) Ползвателите се информират за обработването на техни лични данни от Доставчика чрез запознаване с Уведомлението за обработване на лични данни, публикувано на Сайта.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Данните на Доставчика са, както следва:

а) седалище и адрес на управление: Населено място: гр. Враца
ж.к. ДЪБНИКА, бл. Орбита 7

б) данни за кореспонденция и за подаване на жалби от Ползватели:

адрес за кореспонденция: Населено място: гр. Враца
До Ггсторес ЕООД, ЕИК 206478545, със седалище и адрес на управление: гр. Враца
ж.к. ДЪБНИКА, бл. 1, вх. Д, ап. 101:
адрес на електронна поща: ggstoresltd@gmail.com;
в) вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: 206930496;

г) надзорни органи:

по Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия: Комисията за защита на потребителите, адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4а, ет. 3, 4 и 6, електронна поща: info@kzp.bg, интернет страница: www.kzp.bg;
по Закона за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.
д) регистрация в Национална агенция по приходите

III. ДОГОВОР, ПОРЪЧКИ

Чл. 3. С финализирането на Поръчка през Сайта или заявяването на Услуга между Страните се сключва договор, с който Доставчикът се задължава да предостави закупените стоки или заявените услуги, а Ползвателите се задължават да заплатят дължимите суми. Информацията за договорните отношения между Страните се съхранява в базата данни на доставчика в платформата, поддържана от CloudCard.

Чл. 4. Доставчикът организира доставянето на стоки и предоставянето на Услуги и гарантира законовите права на Ползвателите.

Чл. 5. (1) За да пазарува и ползва всички услуги на Сайта, Ползвателят следва да е дееспособно физическо лице, юридическо лице или друго валидно правно образувание. Ползвателят може да пазарува директно от Сайта или да направи безплатна регистрация в него, като предостави на кирилица необходимите данни: име и фамилия или наименование и единен идентитикационен код/ БУЛСТАТ, адрес за доставка, телефонен номер, адрес на електронна поща. Ползвателят сам избира паролата за достъп. При промяна в предоставените от него при регистрацията данни, Ползвателят е длъжен своевременно да информира Доставчика, както и да актуализира данните в потребителския си акаунт.

(2) Когато закупува стоки и услуги от Сайта за друг получател, Ползвателят ще следва да предостави съответните данни на получателя – име и фамилия, телефонен номер и адрес за доставка, като Ползвателят се ангажира, че има основание да предостави данните на получателя.

(3) При успешна регистрация на профил на Сайта Ползвателят ще получи на посочен от него адрес на електронна поща потвърждение за регистрацията.

(4) Доставчикът си запазва правото да анулира създадени профил при некоректно и/или неточно посочени данни.

(5) На Сайта на всеки продукт са посочени: наименование на продукта, марка и модел, основни функционалности и характеристики, крайна цена на продукта в лева с включен ДДС, и допълнителна информация, където е необходимо. Доставчикът предоставя на Ползвателя техническа информация за продуктите съгласо техническите характеристики, дадени от производителя.

(6) Доставчикът запазва правото си да променя цените без да уведомява предварително ползвателя. Клиентът заплаща цената, валидна в момента на поръчката.

(7) Доставчикът има право да провежда акции, както и да прекратява, променя, разширява или преустанови за постоянно по всяко време провеждана акция, като обяви това публично на Сайта.

Чл. 6. (1) Ползвателят може да закупи стоки и услуги онлайн от Сайта чрез пазаруване посредством профила си през използване на връзка „Вход“ с посочване на адрес на електронна поща или потребителско име и парола. Ползвателят може да пазарува и като гост, като във формата за поръчка въведе необходими данни за целите на доставката: име и фамилия, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща.

(2) Ползвателят избира конкретен продукт чрез кликване върху съответния бутон за покупка, достъпен при преглед на продукта. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална потребителска кошница.

(3) Ползвателят може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахне вече добавени. В случай че към момента на финализиране на поръчката даден продукт е бил междувременно изчерпан, Клиентът се информира за това.

(4) Ползвателят потвърждава поръчката си чрез кликване на съответния бутон. В случай че Клиентът не добави нови данни за адрес на доставка, различен от въведения при регистрацията на профила си, когато пазарува чрез профила си, или адрес на друг получател, Доставчикът приема по подразбиране адреса за доставка, предоставен при регистрацията.

(5) Ползвателят задължително потвърждава, че се е запознал с действащите към този момент общите условия на Доставчика и ги приема, с цел да може да завърши своята поръчка.

Чл. 7. (1) Направената поръчка се регистрира и Ползвателят получава уведомление на посочения от него при регистрацията адрес на електронна поща с обобщени данни за направената поръчка. Съобщението за регистрирана поръчка с обобщените данни за нея не е приемане или потвърждение за изпълненито. До потвърждението на поръчката, Доставчикът е в правото си да не изпълни изцяло или частично поръчката поради независещи от него причини и при настоящите общи условия, за което уведомява ползвателя с имейл или на посочения от него телефонен номер.

(2) При некоректно и/или неточно попълнени данни на Ползвателя или крайния получател, Доставчикът може да анулира направена поръчка, с което автоматично се прекратява договорът за продажба от разстояние. Клиентът е отговорен за разходите за доставка, начислени поради неправилното посочване на данни за доставка от негова страна.

Чл. 8. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Доставчика с имейл за изпратена поръчка, от което произтича задължение за плащане от Ползвателя на закупената от него стока онлайн.

Чл. 9. Регистрираният Ползвател има възможност да съхранява и следи в профила си хронологична информация за направени във времето назад от него покупки и актуални поръчки.

Чл. 10. (1) Всички стоки, включително тези в акции, промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

(2) При изчерпана наличност на поръчани продукти Доставчикът задължително уведомява Ползвателя/Клиента, като уточнява допълнителните възможности за поръчка и приблизителният срок на доставка.

(3) В случай на доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, с предимство се прилагат правилата за доставка и връщане на съответния комплект, както са обявени в профила на стоката в електронния магазин.

(4) По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.

(5) В случай че Доставчикът приеме връщане на една стока от комплект по ал. 2, Ползвателят има право да му бъде възстановена сума за върнатата стока от комплекта, която е пропорционална на съотношението между цените на стоките от комплекта в електронния магазин на Доставчика когато не се предлагат в комплект една с друга.

Чл. 11. Доставчикът си запазва правото да отмени поръчка при нарушаване на общите условия, като за това уведоми своевременно Ползвателя/Клиента.

IV. ЗАПИТВАНИЯ, ЖАЛБИ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 12. (1) На подадени до Доставчика писмени запитвания, писма и жалби се изпраща отговор в срок до 14 дни.

(2) При подадена рекламация от страна на Ползвателя, Доставчикът е длъжен да приведе стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от момента на постъпване на рекламацията.

(3) При спор Ползвателят/Клиентът – физическо лице може да се обърне към съответните органи за алтернативно решаване на спорове – помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите. При спор свързан с онлайн продажба може да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС) https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG%20(%D0%9E%D0%A0%D0%A1).

V. МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 13. (1) Ползвателят/Клиентът има възможност да заплати поръчаната стока по някой от следните начини:

Наложен платеж – в брой при доставка (при извършена доставка с куриер на ЕКОНТ не се издава касов бон според НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА)
(2) Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане

(3) Клиетът заплаща стойността на закупената стока и цената за доставка, с изключение на случаите, когато е обявена акция за безплатна доставка.

(5) Чрез доброволно избран метод за плащане Клиентът извършва плащане към Доставчика за закупената стока.

VI. ДOСТАВКА

Чл. 14. (1) Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

(2) Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ има договорни отношения. При личен избор на куриерска фирма от ПОЛЗВАТЕЛЯ, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения, не са валидни обявените условия за доставка и рекламация.

(3) Цените за доставка не са валидни, когато ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил преференциални условия с безплатна доставка.

(4) Търговецът предлага възможността за внасяне на корекции по вписаният от потребителя адрес за получаване по поръчки без логистична активност от съответната куриерска фирма.

След направен контакт от страна на служител на съответната куриерска фирма, извършваща доставката, промяна в адреса за получаване от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ се заявява и урежда съгласно общите условия на съответната куриерска фирма.

(5) Поръчките се доставят до адрес посочен от клиента се извършва до входната врата на сградата, при осигурен достъп или до границата на дворното място или до офис на куриерска фирма.

(6) Поръчани стоки чрез Онлайн магазин vvstores.com се доставят от куриер или от служител на ТЪРГОВЕЦА в срок от 1 до 3 работни дни, в зависимост от наличността на поръчаният продукт.

(7) Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици на криерските фирми за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато се извършват доставки от куриерските фирми.

(8) В случай на забавяне на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ, независимо от причините на забавянето.

(9) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

(10) Стоката се предава на ПОЛЗВАТЕЛЯ/ПОЛУЧАТЕЛЯ срещу подпис, с който се удостоверява, че ТЪРГОВЕЦЪТ е изпълнил поръчката.

(11) ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриер, или лице, доставящо пратката.

(12) С полагането на подпис на приемо-предавателен документ ПОЛЗВАТЕЛЯТ овластява куриера да предаде от негово име на ТЪРГОВЕЦА сумата по общата стойност от фактурата за доставената стока, при избран метод на плащане наложен платеж.

(13) При невъзможност ПОЛЗВАТЕЛЯТ да бъде намерен на посочения адрес за доставка от куриерската фирма, не по вина на ТЪРГОВЕЦА, лицето, извършващо доставка, оставя съобщение с телефон за контакт, на който получателят следва да се обади в рамките на 24 часа за уточнение на втори опит за доставка.

(14) В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не осъществи връзка за уточняване на доставката, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължение да достави поръчката.

(15) В случай, че ПОЛЗВТЕЛЯТ откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка я връща на ТЪРГОВЕЦА.

(16) Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от ТЪРГОВЕЦА върху ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ в момента, в който той или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

VII. ГАРАНЦИЯ

Чл. 15. (1) Доставчикът предоставя на Ползвателя стока в съответствие с договора за продажба.

(2) Доставчикът предоставя на Клиента стока с поета търговска или производствена гаранция, в съответствие с договора за продажба, не по-малко от 2 /две/ години, считано от датата на продажбата.

(3) Във връзка с чл.47 ал.1 т.12 напомняме, че ТЪРГОВЕЦЪТ предлага на ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки със законова гаранция от 2 години в съответствие с договора за продажба от разстояние.

VIII. РЕКЛАМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл. 16. (1) При получаването на стоката, Клиентът/Получателят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

(2) В случай че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката, се съставя констативен протокол, като Клиентът/Получателят отказва да получи пратката и информира доставчика в писмен вид на следния имейл адрес: ggstoresltd@gmail.com.

(3) В случай че Клиентът/Получателят не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции пред лицето, извършващо доставката, стоката се смята за одобрена и потребителят губи право на претенция на по-късен етап.

(4) В случай че Ползвателят/Клиентът е избрал по собствено желание куриерска фирма, с която Доставчикът няма договорни отношения за доставка на своята поръчка или е възложил на такава връщане на стоката обратно към Доставчика, рискът от загуба или повреда на стоката е изцяло за сметка на Ползвателя/Клиента. Ползвателят/клиентът мже да отправя претенции към избрания от него превозвач.

(5) Ползвателят/Клиентът, който има качество на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (физическо лице), има право да се откаже от сключения договор от разстояние без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Ползвателят/Клиентът информира писмено Доставчика за решението си да се откаже от договора за продажба преди изтичането на 14-дневния срок. Доставчикът изпраща на Ползвателя/Клиента незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба и го информира за начина и адреса, на който стоката трябва да бъде върната.

(6) Ползвателят/Клиентът връща стоката на Доставчика в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката. Крайният срок за връщане на стоката обратно на Доставчика е преди изтичането на 14-дневния срок на адрес в гр. София, посочен от Доставчика.

(7) Доставчикът възстановява заплатената сума от Ползвателя/Клиента за закупения продукт в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на Ползвателя/Клиента да се откаже от договора за продажба, като е препоръчително сумите, платени с наложен платеж, да бъдат връщани по банкова сметка. В случай на несъгласие от страна на Ползвателя/Клиента за предоставяне на банкова сметка, сумите ще бъдат възстановени с пощенски запис. При неспазване на срока за връщане на стоката от Ползвателя/Клиента, Доставчикът задържа възстановяването на заплатената сума докато не получи обратно стоката.

(8) Доставчикът възстановява на Клиента намалена стойност на закупената стока. Доставчикът отбива от заплатената сума 15% и възстановява на Клиента остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е в лош търговски вид (нарушена или липсваща опаковка). Доставчикът отбива от заплатената сума 25% и възстановява на Клиента остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е изпробвана (с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране).

(9) Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок не се прилага за продукти, свързани с хигиенни изисквания и защита на здравето. Доставчикът не възстановява заплатена сума за използван или изпробван продукт, с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране. Стоки, свързани с хигиената са такива, чиято основна употреба е свързана с пряк досег до тялото.

(10) Правото на отказ от договор за продажба от разстояние в 14-дневен срок не се прилага за запечатани информационни продукти, софтуер, видеозаписи и звукозаписи, разопаковани стоки и консумативи, които поради своето естество могат да влошат качеството си. Доставчикът не възстановява заплатена сума за използван или изпробван информационен продукт, с цел да се установят естеството, характеристиките и доброто функциониране. Такива стоки са: дигитални носители, преносима памет, DVD, CD, видеокасети без запис, батерии.

(11) Доставчикът не възстановява разходи за доставка, ако Клиентът доброволно е избрал различен доставчик от предлаганите от Доставчика, с които има договорни отношения.

(12) В случаите по ал. 1 – 3 или загуба на стоката, Доставчикът не възстановява заплатената сума за стоката и всички свързани с нея разходи.

(13) Правата за отказ при договори от разстояние се прилагат само за физически лица – потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

(14) Πpaвaтa нa Πoлзвaтeлитe във вpъзĸa c дocтaвeнитe cтoĸи ce yпpaжнявaт oтдeлнo зa вceĸи дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa. Упpaжнявaнeтo нa пpaвa във вpъзĸa c дocтaвeнa cтoĸa нe зacягa и нямa дeйcтвиe пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи. B cлyчaй чe Πoлзвaтeлят имa ĸaчecтвoтo нa пoтpeбитeл пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa oпpeдeлeнa cтoĸa нe зacягa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи, дocтaвeни нa пoтpeбитeля.

IX. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Чл. 17. Ползвателите се запознават с политиката за поверителност на Доставчика, публикувана на неговата интернет страница.

X. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ПО ИНДИВИДУАЛНА ЗАЯВКА
Чл. 18. (1) При закупуване на стоки по индивидуална заявка, Ползвателят предоставя финансова гаранция, като заплаща предварително стойността на заявената стока в пълен размер.

(2) При закупуване на стоки по индивидуална заявка, Ползвателят предварително приема и се съгласява, че губи право на отказ от продажбата от разстояние в 14-дневен срок.

(3) Предлаганите стоки по индивидуална заявка не са налични и се доставят в индивидуален срок. Ползвателят може да получи информация за приблизителен срок на доставка, като направи запитване до Доставчика.

(4) Процедурата при покупка (поръчка) на стока по индивидуална зявка и доставка е следната:

Ползвателят избира стока по заявка и се свързва чрез запитване на имейл: ggstoresltd@gmail.com, за да получи информация за срок на доставка. В срок от 24 часа се изпраща имейл, с който Доставчикът потвърждава или не поръчката и предоставя информация за срока за доставка.
В случай че Ползвателят е съгласен със срока за доставка, влиза през профила си и прави поръчка на избрания артикул по заявка;
Възможният метод на плащане при покупка на стока по индивидуална заявка е единствено по банков път, като основание за превод на сумата е номер на поръчката
На посочения в регистрацията имейл адрес ПОЛЗВАТЕЛЯ получава автоматично съобщение за направена поръчка и данни за банково плащане
Когато закупената стока по индивидуална заявка е доставена от производителя и вече е налична, Доставчикът се свързва с Ползвателя, за да се уточни доставката.
Ползвателят задължително оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриера или лицето, доставящо пратката.
В случай че Ползвателят установи наличен транспортен или друг видим дефект, задължително изисква от куриера или лицето, доставящо стоката, да състави констативен протокол и отказва да приеме пратката. Ползвателят се свързва с Доставчика и уточнява дали ще изчака нова доставка или желае възстановяване на заплатената сума.
В случай че Ползвателят не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.
(5) В случай на забавяне на доставката, Доставчикът е длъжен да уведоми Ползвателя, независимо от причините на забавянето.

(6) Доставчикът не носи отговорност за закъснение, породено от външни обстоятелства и независещи от него причини.

(7) Доставчикът предоставя на Ползвателя стока, която съответства на договора за продажба, като предоставя търговска или производствена гаранция, в съответствие с договора за продажба, не по-малко от 2 /две/ години, считано от датата на доставката.

XI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл. 19. (1) При неполучаване от Ползвател на изпратена стока повече от веднъж, Доставчикът си запазва правото да:

начислява транспортни разходи за Ползвателя при всяка негова следваща поръчка;
да не предоставя правото на отказ от закупена стока за срок повече от 14 дни;
да не предоставя подаръци към следващите поръчки на Ползвателя;
(2)Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата vvstores.com или електронна поща.

(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява получените суми по банков път, освен ако потребителят не е изразил изричното си желание за използване на друго платежно средство. В случай че потребителят желае сумите да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява, е за сметка на потребителя и се определя от куриера/пощенския оператор. Доставчикът не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителят на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП.

(6) В случай доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект (т.нар. bundle стоки), при упражняването на правото на отказ на Потребителя по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, на Потребителя се възстановява съответния намален размер на индивидуална цена на стоката като се вземе предвид съотношението на цените на стоките в електронния магазин когато не се купуват заедно (т.е. съотношението между ненамалените цени на стоките).

(7) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(8) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

(9) При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издадени такива).

(10) При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Доставчика.

Чл. 20. (1) Посочените в платформата vvstores.com дни необходими за доставка са ориентировъчни и Доставчикът не гарантира за тях, но гарантира, че ще направи всичко възможно, за да достави стоката в посочените дни.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата vvstores.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата vvstores.com

(3) Ако Доставчикът в платформата vvstores.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми. В тези случаи Доставчикът не би могъл да бъде държан отговорен доколкото е уведомил Потребителя за изчерпаните количества.

(4) Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини, като в такъв случай Доставчикът уведомява Потребителя по имейл или телефон и възстановява заплатените от него суми. Доставчикът може да откаже обработка на поръчка и когато броят или обемът на поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от клиент-потребител по смисъла на ЗЗП и има основание да се смята, че поръчката се прави с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-продажба.

(5) При неточни данни, предоставени от Потребителя, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Доставчика, стоката се връща и остава в складовете на Доставчика. В този случай стоката не се пази за Потребителя, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й. При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за адрес на доставката, при което стоката бъде изпратена на грешния адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката, са за сметка на Потребителя.

(6) В случай, че стоката не бъде доставена на Потребителя в рамките на посочения срок на доставка, то на Потребителя не се дължи обезщетение. Причини, които биха забавили доставката извън рамките на посочените в платформата на vvstores.com дни, са: натоварване и брой поръчки за периода над средното и над обичайното за Доставчика; вина в куриерската фирма като например ненавременна организация на куриера, прекомерна натовареност на куриера, непредвидими технически и информационни проблеми при куриера или метеорологични условия възпрепятстващи куриера; непредвидими технически проблеми в системите на Доставчика; вина в доставчиците на Доставчика, от които последният се снабдява с продукта; лоши метеорологични условия и др. форсмажорни обстоятелства, които биха попречили на нормалната организационна дейсност на Доставчика.

(7) Във всички случаи, Доставчикът гарантира и се ангажира, че ще достави стоката на Потребителя с не повече от 15 работни дни закъснение над ориентировъчно посочените дни за доставка в платформата vvstores.com

Чл. 21. (1) Доставчикът в платформата vvstores.com може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 22. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата vvstores.com .

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата vvstores.com съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 23. Доставчикът в платформата vvstores.com не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 24. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона за защита на потребителите.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 25. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата vvstores.com се прекратяват в следните случаи:

• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата vvstores.com . В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 26. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата vvstores.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIII. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 27. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата vvstores.com и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 28. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на vvstores.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата vvstores.com.

Чл. 30. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 31. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата vvstores.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 32. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата vvstores.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 33. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 34. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 35. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 04.09.2019 г.

Чл. 36. Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за стоки, които вече са намалени или им е приложена друга отстъпка, с изключение на промо кодове, които са изрично упоменати от Доставчика и се ползват за допълнителна отстъпка.

Чл. 37. Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за стоки, които Ползвателят желае да закупи на изплащане/на лизинг, без значение дали съответната стока е с вече намалена цена или не.

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До Ггсторес ЕООД, ЕИК 206478545, със седалище и адрес на управление: гр. Враца
ж.к. ДЪБНИКА, бл. 1, вх. Д, ап. 101:

– С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки/за предоставяне на следната услуга

– Поръчано на/получено на

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

Ненужното се зачертава.
Приложение № 2 – Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

I. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 30 дни.

II. Срокът за отказ е 30 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на vvstores.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт vvstores.com . Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 30 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от Вас банкова сметка, като при този случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Адрес за връщане

гр. Враца, офис на Еконт Жк. Дъбника бл 32. “ До Ггсторес ЕООД,

Разходите за връщане са за сметка на изпращача.