GDPR

За VVSTORES.COM защитата на личните данни и осигуряването на прозрачност относно обработването им са важен аспект от дейността ни. В тази връзка и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общия регламент относно защитата на данните), представяме на Вашето внимание обща информация за нас и за обработването на лични данни от наша страна в различните взаимоотношения, в които участваме.

Данни за контакт

ВВ СТОРЕС ООД, ЕИК 206150681, (Онлайн магазин „VVSTORES.COM“) е вписанo в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните.

Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Враца, Община: Враца
Населено място: гр. Враца, п.к. 3000
ж.к. ДЪБНИКА, бл. 11, вх. В, ап. 49

С нас можете да се свържете на телефон 0877489997 и на електронна поща ltdvvstores@gmail.com.

Права на субектите на лични данни

Субектите на лични данни имат следните права при обработването на техни лични данни:

право на достъп – имате право да получите от нас информация за това дали се обработват лични данни, свързани с Вас; имате право да получите достъп до данните и информация във връзка с обработването;
право на коригиране – можете да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас, както и да предоставите допълнителни данни;
право на изтриване – имате право да поискате изтриване на данните Ви и имате правото данните Ви да бъдат изтрити, освен в случаите, когато е налице законосъобразно основание за обработването им;
право на ограничаване на обработването – това право можете да упражните в следните ситуации: а) когато оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността им; б) когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; в) когато Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; г) Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси;
право на възражение срещу обработването – имате право на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Дружеството;
право на преносимост на данните – имате право данните, които съхраняваме за Вас и които сте ни предоставили, да Ви бъдат предадени или да бъдат предадени на друг администратор в случаите, когато те се обработват по автоматизиран начин и на основание Вашето съгласие или договор;
право на оттегляне на съгласието – Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време (когато основанието за обработване на лични данни е съгласието); оттеглянето на съгласието действа занапред и не се отразява на даденото преди оттеглянето съгласие;
права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – имате право да не бъдете обект на решение, основащо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;
право на жалба до Комисията за защита на личните данни – ако считате, че ние обработваме Ваши лични данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, данните за контакт с която са налични на интернет страницата ѝ: https://www.cpdp.bg/; моля преди това да се свържете с нас, за да предприемем мерки незабавно да защитим Вашите права.
Правата си по Общия регламент относно защитата на данните можете да упражните по някой от следните начини:

като подадете писмено заявление до VVSTORES.COM по електронен път чрез специализираната платформа на уебсайта или
като подадете писмено заявление по електронен път на следния електронен адрес: VVSTORES.COM@gmail.com; или
като подадете писмено заявление до VVSTORES.COM лично или по пощата на адрес: гр. София 1330, ж.к. Красна Пoляна 3, бл.37, ап.31; за Ваше улеснение сме изготвили образец на заявление.
Информация за обработването на лични данни от наша страна в различните взаимоотношения, в които участваме, можете да намерите в следващите препратки.

Обработване на лични данни на на Онлайн магазин „VVSTORES.COM“

Онлайн магазин „VVSTORES.COM“ обработва лични данни на свои клиенти в търговската си мрежа или при пазаруване чрез онлайн магазина, наличен на нашия сайт, или при поръчки по телефона, за следните цели:

администриране на отношенията по предоставяне на продукти и услуги (покупко-продажби, доставки, сервизно и гаранционно обслужване на стоки и др.) и по получаване на плащания за дължими суми; това обработване е необходимо за изпълнение на договор, по който сте страна или за предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор;
администриране на онлайн заявки и потребителски профили и на поръчки, направени по телефона;
реализиране на законни права на Дружеството – например за получаване на плащания;
реализиране на легитимни интереси – извършване на маркетингова дейност, защита на активи на Дружеството в неговите обекти чрез прилагане на видеонаблюдение с охранителна цел;
данъчни, счетоводни, в това число за издаване на фактури, изпълнение на задължения, свързани с прилагането на предвидени в закона мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и други;
осъществяване на контакт с клиенти;
организиране на игри и томболи;
разглеждане на рекламации, жалби и заявления за упражняване на права по Общия регламент относно защитата на данните, във връзка със Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия и Закона за електронните съобщения;
обслужване на абонаменти за получаване на информационни и маркетинг съобщения.
Правните основания за обработване на съответните данни са съгласие на субекта на данни, изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, предприемане на стъпки по искане на субекта преди сключването на договор, спазване на законови задължения, които се прилагат за Дружеството, легитимни интереси на онлайн магазин „VVSTORES.COM“ , както е посочено в настоящото уведомление. Правните основания са базирани на приложимото законодателство, например Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Закона за електронната търговия, Закона за електронните съобщения, Общия регламент относно защитата на данните, Закона за защита на личните данни, други закони и приложимите подзаконови нормативни актове.

Данните се съхраняват за следните срокове/срокове, изчислени съобразно следните критерии:

при счетоводни и данъчни цели, за гаранционно обслужване и за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма – съгласно приложимото законодателство;
за целите на видеонаблюдението с охранителна цел – за срок, не по-дълъг от 60 дни;
за целите на маркетинга, когато данни са придобити в контекста на покупка на стока или ползване на услуга – до подаването на възражение или оттеглянето на съгласие (когато обработването е основано на съгласие);
за целите на маркетинга при абонамент за получаване на маркетинг съобщения и информационни бюлетини – до искане на лицето да бъде премахнато от списъка на абониралите се за получаване на маркетинг съобщения.
Лични данни, за които липсва изрично законово задължение за съхранение, се изтриват след постигането на целите, за които личните данни са събрани.

Категориите лични данни, които онлайн магазин „VVSTORES.COM“ може да събира за своите клиенти, са, както следва:

идентификационни данни за счетоводни и данъчни цели, например имена, единен граждански номер, адреси;
данни за контакт, например за сервизно и гаранционно обслужване, за доставка и за комуникация във връзка със заявки – адрес за кореспонция, телефони, адреси на електронни пощи;
видеообрази – при видеонаблюдение;
данни, необходими при томболи и игри;
име, адрес, телефон, адрес на електронна поща – за онлайн заявки и регистриране на потребителски профили;
име, адрес, телефон, адрес на електронна поща, единен граждански номер и други данни, необходими на съответната кредитна компания – за онлайн кредитни заявки.
Личните данни ще се събират директно от клиента или от негов представител. Възможно е при необходимост да се използват данни от публични източници, например от Търговския регистър.

Данните са достъпни за служители на дружеството, които следва да обработват съответната информация при изпълнение на служебните си задължения, съобразно принципа „необходимост да знае“. Служителите на онлайн магазин „VVSTORES.COM“ са задължени да опазват конфиденциалността на данните.

Данни може да се предоставят и на обработващи лични данни и на техни подизпълнители (предоставящи услуги, необходими за дейността на дружеството), с които са сключени договори, в които е предвидено гарантиране на съответната защита на личните данни. Данни може да се предоставят на оператори, предоставящи пощенски услуги, във връзка с тези услуги, на банки, на институции с оглед събиране на вземания, като предоставянето се извършва след преценка за всеки конкретен случай относно необходимостта от тяхното предоставяне и след вземане на необходимите мерки за защита на данните.

Данни могат да се разкрият и пред публични органи, при наличието на законово основание за това, например за данъчни цели – на Национална агенция за приходите, с цел предотвратяване изпирането на пари – на Държавна агенция „Национална сигурност“.

При обработването на данните от онлайн магазин „VVSTORES.COM“ се прилагат надежни технически и организационни мерки за защита на данните.

Ако необходими по закон или за конкретната цел данни не се предоставят на онлайн магазин „VVSTORES.COM“ , е възможно да не Ви бъде предоставена услуга (например възможност за участие в томбола), да не Ви се издаде документ (например фактура), да не се реализира продажба и доставка (например при закупуване на стока по електронен път, при което не сте предоставили необходимите данни за доставка). За други последици от непредоставяне на данни ще бъдете информирани във всеки конкретен случай.

Ваши лични данни не се предоставят на държави или юридически лица извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), нито на международни организации. Единствено е възможно такива данни да се обработят чрез платформи, чиито доставчици са разположени извън ЕИП, но при прилагане на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните. Онлайн магазин „VVSTORES.COM“ ползва такава платформа за целите на маркетинга – MailChimp (https://mailchimp.com/), като компанията – собственик на платформата – The Rocket Science Group LLC, е сертифицирана съгласно EU-U.S. Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list.

Възможно е с оглед легитимните интереси на онлайн магазин „VVSTORES.COM“ за осъщестяване на маркетинг, субекти на данни да са обект на профилиране, с оглед подобряване на бизнес процесите и управлението на услугите. Такова профилиране ще се извършва на базата на специални правила, например целящи да изяснят към каква група стоки има интерес потребителят, с оглед маркетинг съобразно неговите интереси, и които да гарантират защита на интересите на субектите. Дружеството няма да взима автоматизирани решения с правни последици въз основа на такова профилиране.

Обработване на лични данни във връзка с отношения със съконтрагенти

Онлайн магазин „VVSTORES.COM“ е юридическо лице и работодател. При извършване на дейността, изпълнение на законовите задължения и за нуждите си Дружеството си сътрудничи основно с други юридически лица (дружества, предоставящи услуги на онлайн магазин „VVSTORES.COM“, банки и други финансови институции, доставчици), които в тези взаимоотношения се представляват от физически лица, за които се обработват лични данни. Личните данни на такива лица се обработват за следните цели:

във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договори, за получаването на услуги, за плащания по договори, за контакти по оперативни и други въпроси;
администриране на отношения по договори;
предоставяне и получаване на съобщителни услуги (пощенски, телекомуникационни и др.);
предоставяне и получаване на охранителни услуги;
предоставяне и получаване на банкови и застрахователни услуги;
подобряване на процесите във връзка с изпълнението на договори;
изпълнение на законови задължения на Дружеството;
предоставяне на придобивки на служителите на Дружеството;
във връзка с прилагане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Правните основания за обработване на данните са спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо Дружеството и легитимен интерес на администратора, свързан с изпълнение на дейността му както юридическо лице и работодател, включително за получаване на услуги, които да подпомогнат дейността му. Основанията произтичат от действащото законодателство, например Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Закона за електронните съобщения, Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите, Закона за частната охранителна дейност и други закони и приложими подзаконови нормативни актове.

Онлайн магазин „VVSTORES.COM“ обработва лични данни на представители на съконтрагенти според конкретния случай и необходимостта. Данните, които може да се обработват, са имена, единен граждански номер (в някои специфични случаи по договори за услуги, в които служители на съконтрагента предоставят определени услуги или когато такива данни са посочени в пълномощни), адрес за кореспонденция, телефонен номер, адрес на електронна поща, други данни за контакт, месторабота и данни за работодател. Информацията, която такива лица споделят при комуникацията с нас (при срещи, обмен на писма и имейли, телефонен разговор, чат, изпращане на кратки текстови съобщения, имейли и други), която може да съдържа лични данни, е възможно да бъде обработена, ако има отношение към взаимоотношенията между страните.

Данните ще се събират от съконтрагентите ни или от Вас.

В случай че лични данни се изискат от субектите на данни и същите не ги предоставят доброволно, може да се използват други законови средства и способи за получаването на тези данни, включително контакт със съконтрагенти. За всеки конкретен случай лицата се информират за последиците, ако не предоставят данни.

Данните се обработват от служители на Дружеството, които са поели задължения за опазване на конфиденциалността на информацията, станала им известна при изпълнение на служебните им задължения и които са получили тази информация конкретно във връзка с изпълняваните от тях задължения в Дружеството. В изпълнение на действащото законодателство и в предвидените в закона случаи, данни може да се предоставят на компетентни административни и съдебни органи и институции. Данни може да се предоставят и на обработващи лични данни и техни подизпълнители (предоставящи услуги, необходими за дейността на онлайн магазин „VVSTORES.COM“), с които са сключени договори, в които е предвидено гарантиране на съответната защита на личните данни. Данни може да се предоставят на оператори, предоставящи пощенски услуги, във връзка с тези услуги, на банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания и др., като предоставянето на трети лица се извършва след преценка за всеки конкретен случай относно необходимостта от тяхното предоставяне.

Онлайн магазин „VVSTORES.COM“ няма да предоставя лични данни на представители на свои съконтрагенти на държави или организации извън Европейското икономическо пространство. В случай че в бъдеще възникне необходимост от предаване на обработвани от Дружеството лични данни на трети държави или международни организации, ще се спазват разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или международна организация на друга трета държава или организация.

Лични данни на физически лица – представители на юридически лица – съконтрагенти, ще се обработват от онлайн магазин „VVSTORES.COM“ за срок не по-дълъг от този, необходим за постигане на съответната цел, за която са събрани данните или до изтичането на законовия срок.

Онлайн магазин „VVSTORES.COM“ не профилира представителите на съконтрагентите си и не взема автоматизирани решения, които да имат правни последици за тези лица.

Обработване на лични данни на кандидати за работа

Онлайн магазин „VVSTORES.COM“ е работодател. В тази връзка, Дружеството обработва лични данни на кандидати за работа в Дружеството.

В процедури по подбор за персонала онлайн магазин „VVSTORES.COM“ получава личните данни на кандидатите за работа лично от тях, чрез платформи за кандидатстване за работа или чрез агенции за подбор на персонала. Във втория и третия случай, преди данните да се получат от Онлайн магазин „VVSTORES.COM“ , същите се обработват от съответната платформа/ агенция за подбор на персонала, без Онлайн магазин „VVSTORES.COM“ да има отношение към това обработване.

Данните се обработват за предприемане на стъпки по искане на субекта на данни преди сключването на договора (с оглед преддоговорните отношения между кандидата и Дружеството), с оглед легитимния интерес на онлайн магазин „VVSTORES.COM“ да избере служители, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността, за която се кандидатства, както и за спазване на законови задължения, които се прилагат за Дружеството, предвидени в трудовото законодателство.

Обработването ще се осъществи с цел подбор на подходящи кадри за вакантните работни места в онлайн магазин „VVSTORES.COM“ и подготвяне на договора, който ще се сключи.

Правните основания за обработване на данните са предприемане на стъпки по искане на субекта на данни преди сключването на договор, легитимният интерес на Онлайн магазин „VVSTORES.COM“ да избере служители, които са подходящи за заемане на вакантната длъжност и изпълнение на задължения на Онлайн магазин „VVSTORES.COM“ по трудовото законодателство. Законовите основания са заложени в трудовото законодателство – Кодекса на труда и др.

В първия етап от процедурата по подбора Дружеството обработва лични данни, посочени в автобиографиите (CV), изпратени до Онлайн магазин „VVSTORES.COM“ от субекта или от агенциите за подбор на персонала и в мотивационните писма, ако са изпратени такива.

Дружеството не е утвърдило специален формуляр на автобиография и не ограничава субектите с такъв. CV може да бъде подадено в избран от субекта формат, като в него следва да се съдържа информация съобразно обявените от Дружеството изисквания за вакантната длъжност. С използването на стандартни европейски формати на CV се предоставят следните лични данни на кандидатстващия за работата: три имена, адрес, данни за контакт (телефонен номер, факс, електронна поща), националност, дата на раждане, данни за трудов стаж, за образование, квалификации и обучения, информация за лични, социални, организационни, технически и други компетентности. Към автобиографиите при стандартните образци се прилага актуална снимка. В автобиографиите си лицата могат да посочат и друга информация по тяхна преценка. Данните в подадените CV ще бъдат обработени в цялост при разглеждането на документа.

Данните в изпратените от/за субектите CV ще се обработят от служителите на дружеството от отдел „Човешки ресурси“ и от лице на ръководна длъжност в звеното, за което е обявена вакантната позиция. Данни могат в определени хипотези да се разкрият и пред публични органи, при наличието на законово основание за това.

След прегледа на получените автобиографии, онлайн магазин „VVSTORES.COM“ се свързва с кандидатите, преминали първия етап от подбора и ги кани за участие във втория етап – интервю. Вторият етап включва събеседване във връзка с предоставената информация на първия етап. Интервютата се провеждат от екип от служители на дружеството от отдел „Човешки ресурси“ и от отдела, в който е вакантната длъжност, за която се кандидатства.
След приключването на втория етап от подбора Дружеството се свързва със съответните лица, за да им предостави информация дали са одобрени за започване на работа. От одобрените лица ще бъдат поискани документи, необходими за трудовото правоотношение, съобразно изискванията на трудовото законодателство и спецификите на длъжността, за която се кандидатства.

Ако кандидатите за работа не предоставят на Дружеството информация, на базата на която да се прецени, че канидатурите са подходящи, същите няма да бъдат поканени на интервю. Възможно е и формално кандидатите да отговарят на изискванията, но да не бъдат поканени на интервю, защото други кандидатури са по-подходящи за конкретната длъжност.

Личните данни на кандидатите за работа се съхраняват от онлайн магазин „VVSTORES.COM“ до изтичането на следните срокове:

при одобрена кандидатура и сключване на трудов договор, данните се съхраняват в трудовото досие на служителя за срока на действие на трудовия договор;
за неодобрени кандидати – документите, подадени при кандидатстването, се съхраняват за срок до 6 месеца, считано от приключването на процедурата за подбор.
Личните данни на кандидатите за работа не се предоставят на държави или юридически лица извън Европейското икономическо пространство, нито на международни организации.

Канидатите за работа не са обект на автоматизирано вземане на решения.

Онлайн магазин „VVSTORES.COM“ не ползва други източници за получаване на данни за кандидатите за работа.